-18%
৳  800.00 / Kg
Cash back 32 Taka!
-24%
৳  2,240.00 / 3Kg
Cash back 90 Taka!
-6%
৳  580.00 / 500 gm
Cash back 23 Taka!
-15%
৳  1,440.00 / Kg
Cash back 58 Taka!
৳  300.00 / Kg
Cash back 12 Taka!
৳  475.00 / 400gm
Cash back 19 Taka!
৳  380.00 / kg
Cash back 15 Taka!
-6%
৳  1,700.00 / Kg
Cash back 68 Taka!
৳  495.00 / 350gm
Cash back 20 Taka!
৳  550.00 / kg
Cash back 22 Taka!
৳  185.00 / kg
Cash back 7 Taka!
৳  95.00 / kg
Cash back 4 Taka!
৳  735.00 / 600gm
Cash back 29 Taka!
৳  760.00 / 600gm
Cash back 30 Taka!
-13%
৳  1,125.00 / 250gm
Cash back 45 Taka!
-12%
৳  2,150.00 / 500gm
Cash back 86 Taka!
৳  620.00 / kg
Cash back 25 Taka!
-7%
৳  1,290.00 / Kg
Cash back 52 Taka!
৳  285.00 / 250gm
Cash back 11 Taka!
৳  265.00 / 250gm
Cash back 11 Taka!
৳  250.00 / 250gm
Cash back 10 Taka!
৳  955.00
Cash back 38 Taka!
৳  1,435.00
Cash back 57 Taka!
৳  690.00 / 500gm
Cash back 28 Taka!
-12%
৳  695.00 / 500gm
Cash back 28 Taka!
-4%
৳  545.00 / 500gm
Cash back 22 Taka!
-8%
৳  415.00 / 250gm
Cash back 17 Taka!
৳  825.00 / 420gm
Cash back 33 Taka!
-2%
৳  1,775.00 / Kg
Cash back 71 Taka!
৳  515.00 / 270gm
Cash back 21 Taka!
-4%
৳  1,085.00 / 500gm
Cash back 43 Taka!
-2%
৳  945.00 / 500gm
Cash back 38 Taka!
-1%
৳  815.00 / 500gm
Cash back 33 Taka!
৳  380.00 / 250gm
Cash back 15 Taka!
-38%
৳  425.00 / 474ml
Cash back 17 Taka!
-21%
৳  755.00 / 946ml
Cash back 30 Taka!
৳  160.00 / 250gm
Cash back 6 Taka!
-24%
৳  235.00 / 120gm
Cash back 9 Taka!
-18%
৳  465.00 / 240gm
Cash back 19 Taka!
৳  300.00 / 500gm
Cash back 12 Taka!
৳  280.00 / Kg
Cash back 11 Taka!
My Rewards